Technine fiat punto apthvalga

Ápareigojimas turëti kasos aparatà buvo ávestas þmonëms, dirbantiems pardavimuose, kai fiziniai asmenys nevykdo verslo. Naudojamos grynøjø pinigø kasos èekiai áraðus ir tinkamà mokesèiø apskaièiavimà. Kokie kriterijai turëtø atitikti kasos aparatus, kad juos bûtø galima panaudoti prekyboje ir pagalba?

Geras kasos aparatas buvo ákurtas 2013 m. Rugpjûèio 27 d. Ûkio ministro reglamentu. Ásakymas priimtas 2013 m. Rugsëjo 16 d. 1076, ir nurodomi kriterijai ir techniniai reikalavimai, kurie reikalingi kasos aparatø apmokëjimui. Verta paminëti svarbius bruoþus - kasos aparatas turëtø bûti laikrodis, nurodantis mokëjimo uþ prekæ ar paslaugà momentà ir laikà, jis prisimena nepakeistà unikalø numerá, jis taip pat turi nuolat iðsaugoti grupæ ir visà kvito vertæ.Taip pat, kai ir sëkmingai diegiant naujus árenginius, taip pat èia, turi bûti atliekamas reguliarus techninis patikrinimas. Jei kasos aparatas veikia be problemø, pirmasis patenka tiesiai po dvejø metø nuo kasos fiskalizavimo. Atlikus perþiûrà, ateinanèius dvejus metus perþiûrima kita. Dël to kasos aparatas veiks tinkamai ir be jokiø punktø.Keletas deðimèiø savo kompanijø parduodami fiskaliniuose kasos aparatuose. Parduotuvës kasos aparatai yra visø gamintojø duomenø platintojai. Prieinamomis kainomis jie taip pat turëtø teikti prieþiûros paslaugas. Kasos aparatà ásigyjantis klientas neturi sugebëti gauti visø. Kiekvienas pardavëjas turëtø tinkamai veikti tuo laikotarpiu, kad tinkamai informuotø, koks bus mokesèiø kasos aparatas, kaip ir vykdant veiklà. Þinoma, visi þino, kad naujasis pinigø skiriama taksi, kitas advokatas ar gydytojo kabinete, o taip pat á kità parduotuvæ. Kasos aparato kaina yra padalyta, be kita ko nuo jo skersmens ir papildomø funkcijø skaièiaus. Tokios papildomos vertës ir priedai yra, pavyzdþiui, kasos aparato ákroviklis, kuris tarnaus visoms transporto paslaugas teikianèioms moterims. Ámonëms rekomenduojama naudoti banknotus su brûkðninio kodo skaitytuvu ir atitiktá parduotuviø svarstyklëms. Kasos aparatø gamintojai ir jø galimybës rasti turtingà.