Milicz stomatologas

http://asami24.eu Asami hairAsami - Pamirðk apie nuplikimà ir atsikratykite problemø galvoje!

Stomatologija valstybës gydymo aplinkoje, ligoniø kasa, yra visiðkai sveikatos prieþiûros ástaiga, kuriai netaikoma mokesèiø teisë. Taèiau, jei stomatologas atlieka nepriklausomà praktikà, jis privalo mokëti uþ paslaugas, turinèias mokesèiø mokestá, ir sumokëti mokesèius, padedant tos ástaigos nustatytai sumai.

Pareiga mokëti mokesèiø inspekcijaiTai nereiðkia, kad gydytojai, atliekantys savo medicininæ praktikà, nepatektø á pavadinimà, todël, jei siekiama sukurti batø kûrëjà ar kompiuteriø technikà. Verslumo poþiûriu dantø praktika yra ta pati paslaugø ámonë, kuri taip pat turëtø bûti apmokestinama mokesèiø inspekcija. Þinoma, gydytojai moka ðiek tiek kitokià taisyklæ nei, pavyzdþiui, dailininkø. Taèiau svarbu, kad jie, kaip pacientai, prisimintø, kad daugiau tokiø pareigø turi. Taèiau pastarøjø mënesiø ataskaitose matyti, kad gydytojai neatsiþvelgia á tai, kaip jis yra apmokestinamas, todël dantø gydytojui reikia kreiptis á datà, kad papraðytø gavimo. Taip pat nepamirðkime, kad sàskaita-faktûra yra pagrindas gauti skundus dël pagalbos, kaip ir visos kitos paslaugø ámonës sëkmë.

Kas saugus odontologui naudingiausias?Dantø gydytojas, turintis fiskaliná kasos aparatà, prisimins dar maþiau darbø, nei, pavyzdþiui, parduotuvës. Jis atspausdins gana trumpas pajamas su vienu ar dviem elementais, o po kelis ðimtus kartø per dienà jis nesinaudos vienu kasos aparatu, kaip ir parduotuvës sëkme, bet tik kelis ar deðimt kartø. Todël stomatologas turëtø investuoti á nedidelæ sumà, maksimalià supaprastintà ir labai paprasta naudoti. Deja, tai yra tiesioginë tokio árenginio paieðka, taèiau, laimei, parduotuvës siûlo skirtingus modelius. Profesionalûs pardavëjai daþniausiai pataria pasirinkti novitus nano e.

Mes daþnai uþmirðome, kad privati dantø tarnyba yra visa kita, ir kad stomatologas taip pat turi atlikti sàmatà su mokesèiø institucijomis. Todël mes daugiausia norime nepaisyti ðio paþeidimø modelio. Tai nëra teisinga ir neturëtume atrodyti taip. Privaèios medicinos praktika - tai bet kuri nauja ámonë, ji dirba tik gydydama þmones, taip pat kontaktuodama su paskutiniu odontologu, tos paèios mokesèiø taisyklës taikomos kaip ir bet kuris kitas paprastas prekybininkas, remontuojantis skalbimo maðinas ar televizorius.