Mados dou allegro

Antràjá ðeðtadiená buvo pristatyta naujausia vietinës drabuþiø gamintojo kolekcija. Renginys pritraukë daugybæ þiûrovø, kurie norëjo patikrinti, kà dizaineriai sukûrë sezonui. Tarp þiûrovø matëme net keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Rafinuotas ekranas egzistavo maþiausiomis detalëmis, o pilnumas praëjo be kliûèiø. Sistemoje galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jø gamyboje buvo naudojami tik natûralûs ir ðviesûs audiniai su spalvotomis spalvomis, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø þurnalistams patiko erdvûs, spalvingi maxi sijonai ið viso sukurto nërimo. Juos taip pat paveikë nëriniai, romantiðkos suknelës ir palaidinës su pûkais ir siuvinëtais bikinais. Lengviems drabuþiams dizaineriai pasiûlë þmonëms, be kita ko, pintiems skrybëlëms su didþiuliais þiedais, papuoðtais nëriniais ir ádomiomis gëlëmis.Po parodos buvo sukurtas graþus vestuviø suknelë, sukurta naujai progai. Suknelë buvo parduota asmeniui, sukûrusiam iðlaikyti anonimiðkumà. Be to, kai kurie paskutinës kolekcijos drabuþiai vis dar buvo parduodami aukcione. Paskutinio aukciono pajamos bus skiriamos artimam vaikø namui. Pabrëþtina, kad prekës þenklas labai remia ávairius veiksmingus ir tvirtus veiksmus. Jos savininkai pakartotinai paëmë savo lëðas aukcionams, o pardavimo vieta buvo net apsilankymas gamykloje.Kompanijos atstovas mums pasakë, kad moderniausia kolekcija bus pristatyta biuruose jau geguþës mën. Iðvykimo metu. Be to, jis informavo, kad pavadinimas svarsto galimybæ atidaryti kompiuteriø parduotuvæ, kurioje kai kurios kolekcijos bûtø skirtingos nei parduotuvëse.Mûsø drabuþiø gamintojas yra vienas didþiausiø drabuþiø gamintojø pasaulyje. Bet kuriame regione yra nedaug gamyklø. Jame dirba keli tûkstanèiai þmoniø, ðiandien pirmajame ið visø labai ádomiø siuvëjø, siuvëjø ir architektø. Dabar ir tada ðis pavadinimas raðo dþiaugsmo kolekcijas su Lenkijos dizaineriais. Ðios kolekcijos yra tokios populiarios, kad net prieð atidarant parduotuvæ jie rytà pasiruoðæ ilgomis eilëmis. Ðios kolekcijos vyksta tà paèià dienà.Ðios kompanijos produktai jau daugelá metø puikiai vertinami tarp vartotojø, taip pat ðalyje, uþsienyje ir uþsienyje. Raðydama apie jà, ji, atrodo, nepamirðo gautø prizø ir tikrina, ar medþiagos yra tobuliausios klasës.

https://val-pro24.eu/lt/

Perþiûrëti savo parduotuvæ: Vieno masaþo drabuþiai