Kasos aparatas

Europos srityje per metus susidaro iki du tûkstanèiai degiø medþiagø, dulkiø ir dujø sprogimø, kurie leidþia sunaikinti maðinas, sugadinti árangà ir pastatus, o retai - prarasti gerà gyvenimà. Sprogiosios atmosferos gali atsirasti dël to, kad susidaro oro, degiø dujø, garø ar dulkiø miðinys, gaminamas ir saugomas esant deguoniui. Didþiausia sprogios atmosferos grësmë yra chemijos biuruose, cisternose, naftos perdirbimo gamyklose, elektrinëse, daþø parduotuvëse, vandens valymo stotyse ir jûrø uostuose bei oro uostuose.ATEX direktyva buvo sukurta kaip savanoriðka Europos Sàjungoje siûloma áranga, naudojama fone, kuris yra jautrus sprogimo pavojui. Nuo ásigijimo datos iki ATEX direktyvos prieþiûros kiekvienam árenginio modeliui turi bûti suteiktas ATEX sertifikatas, kuris taip pat turi bûti daþnas tinkamas simbolis. ATEX direktyvoje 94/9 / EB reikalaujama, kad gamintojai pateiktø elektros árangà, skirtà naudoti potencialiai sprogioje aplinkoje, tik turëdami atitinkamà sertifikatà. Kita vertus, darbuotojai turi ATEX direktyvà 99/92 / EB, nustatanèià reikalavimus, keliamus darbuotojø, dirbanèiø sprogusioje grupëje, darbuotojø sveikatos ir saugos gerinimui. Pati ATEX direktyva 94/9 / EC yra naudinga árenginiams, kurie yra jø paèiø uþdegimo ðaltinis, nes jø atveju yra galimybë iðkrauti elektros energijà, atsirasti statinë elektra ir graþesnë temperatûra. Nors ATEX direktyva yra tikslus reglamentas, gali bûti paminëta ir ðios nuostatos laikymosi nauda:

https://bla-harir.eu Bliss HairBliss Hair - Visapusiškas regeneruojantis kondicionierius visiems plaukų tipams!

uþtikrinant darbo vietø saugà darbuotojams pramonës ámonëse, \ tapriboti ekonominius nuostolius, atsirandanèius dël galimø gedimø aruþtikrinant reikiamà komercinës paskirties árankiø kokybæ Europos Sàjungos pagrindu, \ tsveikatos ir saugos darbe koordinavimas ir suaugusiøjø vienetai.