Kasos aparatai

Vertëjai paprastai verèia uþsienio kalbø skelbimus á gimtàjà kalbà, o tik pasirinktos kalbos pakankamai gerai þino antràjà kalbà, kad galëtø jà paðalinti ið gimtosios kalbos. Kartais vykstant didesnëms konferencijoms ar verslo susitikimams atsitinka, kad vertëjai neatsiþvelgia á visus reikalingus kalbø derinius. & Nbsp; Situacija, pvz., Vieta, kur vokieèiø kalbos vertëjas verèia vokieèiø kalbëtojà á anglø kalbà, o anglø kalbos vertëjas tiesiog verèia kalbà naujai renginio dalyviams. Todël tai yra strategija, paprastai vadinama relë - netiesioginis vertimas ið kitos uþsienio kalbos.

Pagal pavadinimà „pivot“ suprantamas vertëjas, dalyvaujantis aptariamoje procedûroje, kuri verèia tekstà naujiems vertëjams savo vertëjams. Tokie vertëjai turi rinkodaros teises, þinomas kaip „retour“, o tada gimtoji kalbos mokymas naujai aktyviai kalbai. Jei maþesnë þinoma kalba yra tik pasyvi arba verèiama tik á vienà ar du vertëjus, tuomet jie ið aptariamos kalbos gauna glaudþià aktyvià kalbà, kuri tada veikia kaip kitos mokyklos ið kitø kajutiø. Netiesioginio vertimo technikos dëka konferencijos yra galimos ribotà kalbø deriniø skaièiø ir gali sutaupyti pinigø.

https://bl-mask.eu/lt/

Relës & nbsp; metodo trûkumai yra padidëjusi klaidø rizika, kai verèiama ið skirtingø vertimø, ir reikðmingas skirtumas tarp kalbëtojo kalbos ir vartotojo galutinio vertimo klausymo momento. Vertëjø biurø ekspertai Varðuvoje pastebi, kad labai sunku gyventi, ypaè kai kalbëtojas kalba arba pristato kaþkà kalboje. Paskutinis taip pat yra netyèinis komiðkas efektas formoje, kai pusë auditorijos apdovanoja garsiakalbá plojimais, nes jie jau girdëjo kalbos pabaigà, o kita pusë auditorijos gerai dirba, bet tik su vëlavimu, kurá sukëlë vëliau klausymasis, kad vëliau klausytøsi paprastos kalbos.