Darbo psichologas ir pajamos

Psichologo profesija prieð keletà metø buvo susijusi su psichine liga. Kol paskutiniai þmonës, pasitelkæ psichologà ir garsiai apie tai, kai kuriose aplinkose susidûrë su kenksmingais komentarais ir netgi stigmatizavimu. Dël sëkmës toks suvokimas lëtai tampa istorija. Ðvietimas, ðiuolaikiniai þmonës, vertinantys asmeninio tobulëjimo vertæ, paprastai yra psichologø biurai ne tik krizinëse situacijose.

Nes ið tiesø, kas yra psichologas?

Taigi ði priemonë yra vaidmuo, kuris baigë humanitarinius tyrimus apie þmogaus elgesá, jo vidaus pasaulio struktûras ir socialinius ryðius. Toks asmuo, kuris atlieka mokslinius tyrimus, þaidþia konsultavimo centruose ar prekiø þenkluose þmogiðkøjø iðtekliø srityse arba reklamoje. Baigæs papildomà kryptá ir mokymà bei patirtá, reikalingà gydymui, psichologas gali tapti klinikiniu psichologu-psichoterapeutu.Ðios profesijos pasirinkimo prieþastá daþnai aplanko daugybë empatijos ir susidomëjimo kitais þmonëmis. Paprastai asmuo, galintis gauti paskutiná þingsná, naudoja didelá norà padëti kitam.Tai nëra populiarus darbas. Kai kurie psichologai ieðko tiesiog paramos ir artumo. Duok jiems darbuotojui laisvæ pasidalinti su visa, kà jie turi prieðais pasaulá, arba jie nori ásitikinti savo gyvenimo pasirinkimu. Taèiau taip pat yra moterys, turinèios labai sunkiø problemø, su visais emocijø bagaþu, daþnai nusivylimu ar liûdesiu, kartais jie iðkrauna aistrà ar nusivylimà. Psichologas, remiamas minties ir patirties, kiekvienà dienà naudoja savo rankà ir kantriai suteikia meilæ ir ásipareigojimà, maþas dilemas ir dideles paslaptis. Tada jis padeda sau su jais ir taip atkreipia dëmesá á tai, kà kai kurie nemato, ir tuo paèiu praktikuodami tai, kà raðyti su ðio pasaulio potvyniais. Galima rizikuoti teiginiu, kad psichologas yra mûsø partneris, kuris gali bûti matomas viskas ir negali bûti vertinamas neigiamai. Dvasios kreiviø vadovas. Savo tarnyboje mes gauname þiniø ir saugumo jausmà, kurá palaiko kaþkas, kas gali kà nors pasakyti. Kvëpuojame su reljefu, maloniau ir aktyviau. Daþnai ir su ðypsena ant veido.