Ataskaita apie kokybes valdymo sistemos veikima

Yra daug veiksniø, kurie turi bûti jûsø kûno sudëtyje, áskaitant tai, kà mes pristatome jai, taip pat ir kokiame puslapyje bei kiek laiko. Jei per kelias minutes atvaþiuosime á lentpjûvæ, kurioje ji daþnai bûna nuo dulkiø ið medienos, greièiausiai pakaks po naktá susprogdinti, kad atsikratytume dulkiø ir dulkiø, áterptø viduje.

Bet jei tokiomis sàlygomis dirbame ilgiau be jokios apsaugos ir vëdinimo sistemos, nereikia tikëtis gerø bandymø produktø áprastiniø medicininiø patikrinimø metu. Jie gali parodyti skirtingas alergines reakcijas ir reakcijas nuo kvëpavimo sistemos perspektyvos, kurios bus labai iðgydytos, ypaè kai mûsø veiklos sàlygos nekeièiamos.

Catch Me, Patch Me!

Darbdavio tikslas - suteikti mums sausà, turtingà ir ðvarià darbo vietà, nebent tai, þinoma, sukelia paskutines prieþastis. Ðiandien, norint atsikratyti oro tarðos, pakanka árengti dulkiø ðalinimo sistemà, kuri neþinodami filtruoja kietas kietas daleles nuo oro, neleidþianèios joms patekti á artimiausià sistemà. Taèiau bûkite atsargûs ámonëms, siûlanèioms dulkiø surinkimà átartinai maþomis kainomis. Tuomet svarbu turëti geras dulkiø ðalinimo sistemas su Atex patarimais (ateptiniø dulkiø ðalinimo sistemomis, nes tik ðioje pratyboje elgiamës prieð kontrolæ ið sanitarinës ar darbo inspekcijos perspektyvos. Visi patiekalai, kuriuos mes gaminame savo gamybos ámonëje, turi bûti tinkami su teisingais nuostatais, kuriuose teigiama, kad tokia sistema yra papildyta tikslu. Ágaliota kompanija surenka profesionalias dulkiø surinkimo sistemas, kurios yra bendros su visais kokybës, saugos ir higienos reikalavimais darbe. Be to, bendrovë nustoja dirbti profesionaliai konsultuodama dulkiø surinkimo sistemà, jos surinkimà ir aptarnavimà. Svarbu pasirinkti tinkamà rangovà oro valymo sistemos montavimui. Dël ðios prieþasties ásigysime prietaisus, kurie efektyviai veiks mums ir tuo paèiu metu ekonomiðkai ir efektyviai.